Při objednávce nad 1500kč doprava zdarma!

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1.1. Společnost CBDESTINY s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 108 78 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350049 (dále jen: „Správce“) provozuje e-shop na webových stránkách: https://cbdpero.com .

1.2. Pro účely blíže popsané v článku II. odstavci 2.3. – 2.5. zpracovává Správce některé osobní údaje.

1.3. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: „Nařízení GDPR”).

1.4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.5. Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 Nařízení GPDR.

1.6. Kontaktní adresa Správce: CBDESTINY s.r.o., IČO: 10878521, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha, kontaktní e-mail Správce: [email protected], kontaktní telefon Správce: + 420 774 545 595.

Zpracování osobních údajů

2.1. Pokud nakoupíte na webových stránkách https://cbdpero.com, bude Správce pracovat s osobními údaji, které vyplníte při zadávání objednávky. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, název společnosti, telefonní číslo a korespondenční údaje, pokud nejsou totožné s fakturačními.  

2.2. Vaše osobní údaje Správce zpracovává ve své interní databází za účelem plnění smluvních povinností Správce – zejména zaslání objednaného zboží.

2.3. Správce dále zpracovává osobní údaje pro splnění svých povinností, které mu plynou ze zákona a to zejména:

 1.  zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR,
 2.  zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje podle článku 6 odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR a pro účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odstavce 1 písm. f) Nařízení GDPR,
 3.  Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a další plnění ze smlouvy, pokud mezi subjektem a Správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2.5. Účelem zpracování osobních údajů je dále ukládání nákupních preferencí subjektu a následné přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce, spouštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook a rozesílání obchodních sdělení (newslettery, push notifikace a jiné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastních prostředků nebo prostředků třetích stran (platforma pro rozesílání e-mailů, sw pro notifikaci uživatelů) a to v případě, že subjekt poskytl Správci svoje osobní údaje za tímto účelem. Na poskytnutou e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být subjektu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej subjekt neodmítne. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely popsané v tomto bodu lze kdykoliv změnit nebo zrušit a to například zasláním e-mailu na adresu Správce: [email protected] nebo prostřednictvím tlačítka NASTAVENÍ COOKIES v dolní části webové stránky.

 
Doba uchování osobních údajů subjektu

3.1. Doba uchování osobních údajů subjektu je závislá na účelu, pro který budou tyto osobní údaje využity a to:

 1.  pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnutí plnění,
 2.  pro marketingové účely: 8 let,
 3.  pro evidenci plnění: po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem,
 4.  pro ochranu oprávněného zájmu Správce: po dobu nezbytně nutnou maximálně však 10 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem,
 5.  zasílání obchodních sdělení: po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cíleném nabídky, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.2. Po uplynutí doby definované pro uchování osobních údajů subjektu, jsou tyto osobní údaje Správcem vymazány.

 
Zpracování osobních údajů

4.1. V souvislosti s nákupem v e-shopu provozovaném Správcem dochází k několika případům předání osobních údajů jinému subjektu

 1.  za účelem plnění zákonných povinností Správce externí účetní firmě, 
 2.  za účelem dodání zboží dopravci,
 3.  za účelem provedení úhrady zboží vybranému poskytovateli platebních služeb (alternativou je možnost platby na dobírku při doručení),
 4.  poskytovatel softwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce v současné době využívat.

4.2. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření Správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn Správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

 
Soubory Cookies a podobné technologie

5.1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://cbdpero.com užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 2. b) základní funkčnosti webových stránek.

5.2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

5.3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

5.4. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

5.5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby  WordPress.com, provozované společností Automattic Inc., 60 29th

Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America. 

5.6. Další informace o používání souborů cookies

 https://cbdpero.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-gdpr/ 

Příjemci osobních údajů správce

6.1. Příjemci osobních údajů jsou firmy nebo osoby, které:

 1.  zajišťující realizaci smlouvy mezi Správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosti, společnosti podílející se na expedici zboží, realizace plateb, nadstandardní služby apod.),
 2.  zajišťující marketingové služby viz článek II. odstavec 2.5. těchto Podmínek zpracování a zásad ochrany osobních údajů a používání cookies,
 3.  zajišťující správnou agendu Správce, provozující internetové stránky https://cbdpero.com , z hlediska zákona (např. externí účetní firma apod.).

6.2. Správce má v úmyslu využívat služeb, které nejsou součástí EU a má tak v úmyslu předat osobní údaje do zemí třetího světa. Příjemci osobních údajů v zemích třetího světa jsou poskytovatelé platforem uvedených v článku 2. odstavec 2.5. těchto Podmínek zpracování a zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.

Práva subjektu

7.1. Dle ustanovení v Nařízení GDPR má subjekt právo na:

 1.  přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 Nařízení GDPR a zároveň článku 22 a článku 46 Nařízení GDPR,
 2.  neprodlenou opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení GDPR,
 3.  výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení GDPR (výmaz Správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce),
 4.  omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení GDPR,
 5.  přenositelnost osobních údajů podle článku 20 Nařízení GDPR (pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy),
 6.  vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají subjektu, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, podle článku 20 Nařízení GDPR,
 7.  odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 8.  stížnost u dozorového orgánu.

7.2. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.3 Získat informace o osobních údajích subjektu může pouze subjekt, popřípadě zmocněnec subjektu. Pokud si Správce není jist identitou subjektu, může požádat subjekt o další informace aby si totožnost subjektu ověřil.

7.4. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 Nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Zabezpečení osobních údajů

8.1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede Správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky Nařízení GDPR a ochránil práva subjektů údajů.

8.2. Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. 

V souladu s platnou legislativou má subjekt právo nahlížet na svoje osobní údaje. V případě, že má subjekt zájem o přístup ke svým osobním údajům nebo má další dotazy či připomínky k tomu, jak Správce shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje subjektu, kontaktovat Správce může na e-mailové adrese : [email protected] nebo na adrese sídla Správce. Subjekt má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 19.4.2022 a nahrazuji podmínky platné od 12.12.2021.

 

Použití souborů cookies 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například přihlášení, údaje, které jste zadali při vytvoření objednávky (fakturační údaje, telefon a email) a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 

Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používají se například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění vytvoření objednávky a k ochraně vašich dat. 

1.1. Společnost CBDESTINY s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 108 78 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350049 (dále jen: „Správce“) provozuje e-shop na webových stránkách: https://cbdpero.com

1.2. Kontaktní adresa Správce: CBDESTINY s.r.o., IČO: 10878521, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha, kontaktní e-mail Správce: [email protected], kontaktní telefon Správce: + 420 774 545 595. 

1.3. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: „Nařízení GDPR” 

 

2.1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://cbdpero.com užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: 

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách (analytické), 

b) základní funkčnosti webových stránek (technické – základní), 

c) jiné. 

2.2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. 

2.3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webové stránky – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR. Cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky. 

 

3.1. Aby se mohly webové stránky https://cbdpero.com správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické (základní) cookies. Pro všechny ostatní typy cookies (analytické, jiné) potřebujeme váš souhlas.  

3.2. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.  

3.3. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím tlačítka NASTAVENÍ COOKIES v dolní části webové stránky. 

3.4. Přílohu č. 1 tvoří seznam nekategorizovaných souborů cookies, které Správce užívá. Přílohu č. 2 tvoří seznam analytických souborů cookies, které Správce užívá. Přílohu č. 3 tvoří seznam technických (základních) souborů cookies, které Správce užívá.  

 

PŘÍLOHA Č. 1  
SEZNAM SOUBORŮ COOKIES – JINÉ 

 

Další nekategorizované soubory cookies jsou ty, které jsou analyzovány a dosud nebyly zařazeny do žádné kategorie. 

 

  COOKIE 

    DÉLKA 

  POPIS 

_HJSESSION_2777849 

    30 minut 

  Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. To znamená, že následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci hotjar. 

_HJSESSIONREJECTED 

    relace 

  Pokud je přítomen, bude tento soubor cookie nastaven na „1“ po dobu trvání relace uživatele, pokud hotjar odmítl relaci připojit se k našemu websocket z důvodu přetížení serveru. Tento soubor cookie se používá pouze ve velmi výjimečných situacích, aby se zabránilo vážným problémům s výkonem. 

_HJSESSIONUSER_2777849 

    1 rok 

  Soubor cookie hotjar, který se nastavuje, když uživatel poprvé přistane na stránku se skriptem hotjar. Používá se k zachování uživatelského id hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému id uživatele. 

PHPSESSID 

  relace 

  Tento soubor cookie je nativní pro aplikace php. Soubor cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného id relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na                        webu. Soubor cookie je soubory cookie relace a je smazán, když se zavřou všechna okna prohlížeče. 

WOOCOMMERCE_RECENTLY_VIEWED 

    relace 

Soubor cookie woocommerce_recently_viewed shromažďuje údaje o tom, které produkty       byly nedávno prohlíženy pro rychlejší procházení. 

WP-WPML_CURRENT_LANGUAGE 

    relace 

  Uloží aktuální jazyk. Tento soubor cookie je ve výchozím nastavení povolen na stránkách, které používají funkci jazykového filtrování pro operace ajax. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 
SEZNAM SOUBORŮ COOKIES – ANALYTICKÉ 

 

Analytické soubory cookies se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookies pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. 

 

  COOKIE 

  DÉLKA 

  POPIS 

_GA 

2 roky 

  Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou ggoogle analytics, vypočítává údaje o nnávštěvnících, relacích a kampaních a také ssleduje využití webu pro analytický ppřehled webu. Soubor cookie ukládá iiinformace anonymně a přiřazuje náhodně vvygenerované číslo k rozpoznání uunikátních návštěvníků. 

_GA_CEXVBEJBEQ 

    2 roky 

  Tento soubor cookie je nainstalován sslužbou google analytics. 

_HJABSOLUTESESSIONINPROGRESS 

  30 minut 

  Hotjar nastavuje tento soubor cookie tak, aaby detekoval první relaci zobrazení sstránky uživatele. Toto je příznak ttrue/false nastavený souborem cookie. 

  _HJFIRSSEEN 

    30 minut 

  Hotjar nastavuje tento soubor cookie tak, aaby identifikoval první relaci nového   uuživatele. Ukládá hodnotu true/false, která ooznačuje, zda to bylo poprvé, kdy hhotjar vviděl tohoto uživatele. 

_HJINCLUDEDINPAGEVIEWSAMPLE 

  2 minuty 

  Hotjar nastavuje tento soubor cookie, aby vvěděl, zda je uživatel zahrnut do vvzorkování     aat definovaného limitem zobrazení stránky wwebu. 

  _HJINCLUDEDINSESSIONSAMPLE 

  2 minuty 

  Hotjar nastavuje tento soubor cookie, aby vvěděl, zda je uživatel zahrnut do vvzorkování dat definovaného denním                         lilimitem návštěvy webu. 

  TK_AI 

  5 let 

  Jetpack nastavuje tento soubor cookie tak, aaby ukládal náhodně vygenerované aanonymní id, které se používá pouze v ooblasti pro správu a pro obecné analytické ssledování.  

    TK_LR 

  1 rok 

  Tk_lr je doporučující soubor cookie nnastavený pluginem jetpack na stránkách vvyužívajících woocommerce, který aanalyzuje chování referreru pro jetpack. 

  TK_OR 

  5 let 

  Tk_or je doporučující soubor cookie  nnastavený pluginem jetpack na stránkách vvyužívajících woocommerce, který aanalyzuje chování referrer pro jetpack. 

  TK_QS 

  30 minut 

  Jetpack nastavuje tento soubor cookie ttak, aby ukládal náhodně vygenerované aanonymní i, které se používá pouze v   oblasti pro správu a pro obecné analytické ssledování. 

  TK_R3D 

  3 dny 

  Jetpack instaluje tento soubor cookie, aby shromažďoval interní metriky pro  aktivitu uživatelů a následně zlepšoval uuživatelskou zkušenost. 

 

PŘÍLOHA Č. 3 
SEZNAM SOUBORŮ COOKIES – TECHNICKÉ (ZÁKLADNÍ) 

 

COOKIE 

  DÉLKA 

  POPIS 

  cookielawinfo-checkbox-others 

  11 měsíců 

  Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie    Consent. Cookie          sse používá k uložení souhlasu uživatele s   cookies v kategorii „Jiné. 

  cookielawinfo-checkbox-analytics  

  11 měsíců 

  Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor c cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů ccookie v kategorii „Analytické“. 

  cookielawinfo-checkbox-performance 

  11 měsíců 

  Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie  ese používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. 

  cookielawinfo-checkbox-functional  

  11 měsíců  

  Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zzaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. 

  cookielawinfo-checkbox-necessary 

  11 měsíců  

  Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies sslouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Technické (základní)“. 

  viewed_cookie_policy 

  11 měsíců  

  Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k    uuložení, zda uživatel souhlasí nebo     nesouhlasí s používáním souborů        cookie. Neukládá žádné osobní údaje. 

 

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVANÍ COOKIES UČINNÉ OD 19.04.2022  SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

 

Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů a používaní Cookies učinné od 12.12.2021  si můžete stáhnout zde.

Nákupní košík