Při objednávce nad 1500kč doprava zdarma!

Všeobecní obchodní podmínky

VŠEOBECní OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti CBDESTINY s.r.o.

se sídlem Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město

identifikační číslo: 108 78 521

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350049

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://cbdpero.com 

 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále též pouze „Obchodní podmínky”) obchodní společnosti CBDESTINY s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 108 78 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350049 (dále jako „Prodávající“) jsou vydané dle §1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jako „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na adrese https://cbdpero.com (dále také jako „internetový obchod”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání (dále také jako „Kupující – spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li Smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.3. Prodávající a Kupující nebo Prodávající a Kupující – spotřebitel, dále též společně jako „Smluvní strany“, nebo samostatně „Smluvní strana“.

1.4. Tyto Obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, mezi Prodávajícím a Kupujícím – fyzickou osobou podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu výlučně v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nebo mezi Prodávajícím a Kupujícím – právnickou osobou.

1.5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 občanského zákoníku. Změna Obchodních podmínek bude Kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, konkrétně na https://cbdpero.com v části Všeobecné obchodní podmínky s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 
OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu https://cbdpero.com je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li Prodávající plátcem takové daně (DPH), bez poštovného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://cbdpero.com . Tímto článkem Obchodních podmínek není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Internetový obchod https://cbdpero.com také obsahuje na specifickém místě (https://cbdpero.com/doprava-a-platba/) informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

a dále 

d) fakturační údaje

e) telefon, e-mail (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

2.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu internetového obchodu https://cbdpero.com , kde provedl Kupující registraci či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) .

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.7. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

a) Kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Přidat do košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://cbdpero.com ,

b) Kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka 

„Přidat do košíku”, bez nutnosti uživatelského účtu a registrace.

2.8. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky, byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT”potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. 

2.9. Veškeré objednávky odeslané Kupujícím Prodávajícímu jsou považovány Prodávajícím za závazné. Odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím, vzniká kupní smlouva. Po přijetí objednávky Prodávajícím bude Kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.

2.10. Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od Kupujícího právo na kontakt Kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je Prodávající oprávněn kontaktovat Kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. 

2.13. V případě technické poruchy na straně Prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není Prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu Kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.14. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://cbdpero.com.

 
UŽIVATELSKÝ ÚČET (PROFIL)

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále též jako „uživatelský účet“  nebo „Profil“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

3.2. Při registraci do Profilu a při objednávání zboží, je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je Kupující povinen tyto údaje aktualizovat v Profilu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit Prodávajícímu. Údaje vyplněné Kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

3.3. Přístup k Profilu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí Kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Prodávající jakožto provozovatel webové stránky https://cbdpero.com uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

3.4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej Kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců, popřípadě pokud Kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s Prodávajícím jakožto provozovatelem webové stránky https://cbdpero.com .

3.6. Prodávající jakožto provozovatel webové stránky https://cbdpero.com není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelského účtu, to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji Prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může Kupující uhradit těmito způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2001991001/2010, vedený u bankovního ústavu Fio banka a.s. (v případě plateb v meně Kč),

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený u bankovního ústavu Fio banka a.s., IBAN: CZ35 2010 0000 0027 0199 1010, BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: CBDESTINY s.r.o., adresa : Školská 689/20, 110 00 Praha 1, Česká republika (v případě plateb v meně ),

c) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího prostřednictvím QR kódu (v případě plateb v meně Kč i meně ),

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU S.A. (v případě plateb v meně Kč i meně ), 

e) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (v případě plateb v meně Kč i meně €).

4.2. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě úhrady ceny za zboží a případných nákladů spojených s dopravou způsobem podle bodu 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c), 4.1. d) Obchodních podmínek neúčtuje Prodávající Kupujícímu za tento způsob platby žádný poplatek. V případě úhrady ceny za zboží a případných nákladů spojených s dopravou způsobem podle bodu 4.1. e) účtuje Prodávající Kupujícímu za tento způsob platby poplatek ve výši 50,00 Kč/ 2,00 €, a to vždy v případě, pokud souhrnná cena za zboží v rámci jedné objednávky nepřekročí částku 1 500,00 Kč/ 60,00 €. Pokud souhrnná cena za zboží v rámci jedné objednávky překročí částku 1 500,00 Kč/ 60,00 €, neúčtuje Prodávající Kupujícímu za tento způsob platby žádný poplatek.

4.4. V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet Prodávajícího. Závazek Kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet Prodávajícího.

4.6. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, Prodávající nepožaduje po Kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním nelze považovat za zálohu. 

4.7. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se Prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je Kupující informován vždy před odesláním objednávky.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, případně bude zaslána Kupujícímu současně se zbožím.

 
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Náklady na dodání zboží jsou vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kompletní seznam nákladů spojených s vybraným způsobem dopravy: https://cbdpero.com/doprava-a-platba/ .

5.2. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět Prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení Prodávajícím bere Kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny. 

5.3. Je-li Prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,00 Kč (slovy: jedno sto korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud Kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

5.5. Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá Kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

5.6. Zboží je Kupujícímu dodáno:

a) prostřednictvím služby DPD Kurýr kterou poskytuje společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266, sídlem č.p. 135, 25101 Modletice,

b) prostřednictvím výdejního místa společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266, sídlem č.p. 135, 25101 Modletice, které si zvolí Kupující při zadávání objednávky. 

 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), právo do 14 dnů odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu.

6.2. Kupující má za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Kupující nebo Kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

6.3. Kupující, který není spotřebitel dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, může odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),  nelze odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a podnikatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje

v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a podnikatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. Kupující vrátí Prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí Kupující zboží také v původním obalu. 

6.6. Peněžní prostředky budou vráceny Kupujícím stejným způsobem, jakým je Prodávající přijal, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

6.7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této kupní smlouvy informovat Prodávajícího společnost CBDESTINY s.r.o., IČO: 10878521, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího, nebo emailem na adresu: [email protected], PŘEDMĚT: OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností Kupujícího.

6.8. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.9. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 
Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

6.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.11. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od obdržení vráceného zboží Prodávajícím, nebo prokázání, že zboží Kupující odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím (neurčí-li Kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovým způsobem vrácení nevzniknou Prodávajícímu jakékoli další náklady). 

6.12. Kupující bere na vědomí, že ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující dále bere na vědomí, že odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny nebo její části.

6.13. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.14. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. Prodávající si vyhrazuje právo v takovém případě vrátit cenu nebo její část až po vrácení poskytnutého daru.

 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.4. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

7.5. Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může Kupující uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

b) přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) odstranění vady opravou věci,

d) odstoupení od kupní smlouvy.

7.6. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

a) vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

b) pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

c) při větším počtu vad (3 a více vad).

7.7. Kupující písemně informuje Prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.8. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.9. Právo z vadného plnění Kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy na doručovací elektronická adrese Prodávajícího [email protected] nebo doručovací korespondenční adrese Prodávajícího Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město.

7.11. Prodávající písemně vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamace.

7.12. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

 
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských

sporů, včetně možnosti návrhu, nalezne Kupující na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

8.3. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, nalezne Kupující na internetových stránkách

https://evropskyspotrebitel.cz/ a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ .

 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího. Více informací k takovému zpracovávání najdete na: HTTPS://CBDPERO.COM/ZASADY-OCHRANY-OSOBNICH-UDAJU-A-GDPR/ a k používání souborů cookies na: https://cbdpero.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-gdpr/#cookies .

 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Ujednání plynoucí z těchto Obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky.

11.2. Volbou práva dle tohoto článku Obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není Prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

11.4. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto Obchodních podmínek.

11.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto Obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti dle předchozího znění obchodních podmínek Prodávajícího.

11.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.7. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.8. Kontaktní údaje Prodávajícího:

a) adresa pro doručování: Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město,

b) adresa elektronické pošty: [email protected],

c) tel. číslo: +420 774 545 595.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.4.2022 a nahrazuji v plném rozsahu veškeré dřívější Obchodní podmínky, a to pro kupní smlouvy uzavřené po okamžiku účinnosti těchto Obchodních podmínek.REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti CBDESTINY s.r.o.

se sídlem Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město

identifikační číslo: 108 78 521

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350049

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://cbdpero.com 

 

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu https://cbdpero.com, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží Kupujícím. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující – spotřebitelem. 
 2. Tento reklamační řád vymezuje pouze vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, tedy Kupující je v postavení spotřebitele ve smyslu §419 občanského zákoníku. Je-li Smluvní stranou nikoli Kupující – spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 3. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však Kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://cbdpero.com, když souhlas s jejich porozuměním a seznámení se s nimi potvrdí Kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí pole, kterým dává Kupující souhlas s porozuměním a seznámením se s Obchodními podmínkami, není možné objednávku Kupujícího odeslat. Prodávající jakožto provozovatel webové stránky https://cbdpero.com eviduje objednávky Kupujících.
 4. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží Kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.
 5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci zejména daňovým dokladem vystaveným Prodávajícím.
 6. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Není-li dohodnuto jinak a Kupující bude reklamované zboží zasílat poštou, pak tak musí učinit na adresu sídla Prodávajícího: Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město.
 7. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
 1. je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím,
 3. vada vzniklá na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 4. vada je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením,
 5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího. 
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4.  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá požadavkům dle článku 8. tohoto reklamačního řádu, má Kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Kupující může požadovat v případě výskytu vady opravu věci (výměnu vadné součásti) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že Kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad nebo v případě, že není možné vyměnit vadnou součást věci, může také od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.
 5. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Kupující je nemůže užívat.
 6. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.
 7. Vada je považována za podstatné porušení kupní smlouvy v případě, kdy by Kupující kupní smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání kupní smlouvy předvídal nebo pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě nebo při větším počtu vad (3 a více vad), v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením kupní smlouvy.
 8. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
 9. Není-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 11. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.
 12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 
 13. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 14. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 15. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím informován o vyřízení reklamace, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 16. Kupujícímu bude reklamace zamítnuta, pokud uplatní reklamací vadu, která byla vytýkána již v minulosti a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 17. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 18. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 19. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle článku 26. se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího – spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 20. Doručovací elektronická adresa Prodávajícího pro zaslání reklamace nebo odstoupení od smlouvy je [email protected] nebo doručovací korespondenční adresa Prodávajícího je Školská 689/20, 11000 Praha 1 – Nové Město.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 19.4.2022 a nahrazuje v plném rozsahu veškeré dřívější reklamační řády, a to pro kupní smlouvy uzavřené po okamžiku účinnosti tohoto reklamačního řádu.

Všeobecní obchodní podmínky a reklamační řád  UČINNÉ OD 19.04.2022  SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

Všeobecní obchodní podmínky a reklamační řád  UČINNÉ OD 12.12.2021  SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

Nákupní košík